Chocolagiftbox.nl

Chocolagiftbox B.V.

Rooseveltstraat 45 c

2321 BL Leiden

+31 (0) 71 580 9207

Collections

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van

Chocolagiftbox B.V.
Rooseveltstraat 45 c
2321 BL Leiden
inschrijving kamer van koophandel nr. 53779150


OKTOBER 2011

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Chocolagiftbox B.V., hierna te noemen Chocolagiftbox B.V., aan derden gedaan, op alle door Chocolagiftbox B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Chocolagiftbox B.V. met derden aange-gaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Chocolagiftbox B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Chocolagiftbox B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Chocolagiftbox B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Chocolagiftbox B.V. in afbeeldingen, website, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
Chocolagiftbox B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

c. Het kan voorkomen, dat producten van Chocolagiftbox B.V. een licht geurende eigenschap bezitten. Deze geur is kenmerkend voor de materialen die doorgaans voor deze producten gebruikt worden.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Chocolagiftbox B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Chocolagiftbox B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Chocolagiftbox B.V., dan wel doordat Chocolagiftbox B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeen-komsten binden Chocolagiftbox B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Chocolagiftbox B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Chocolagiftbox B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan-vulling op het moment dat Chocolagiftbox B.V. met de werkzaamheden waarop de wijzi-ging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Chocolagiftbox B.V. overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Chocolagiftbox B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Chocolagiftbox B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Chocolagiftbox B.V. zou kunnen doen ontstaan.

d. Chocolagiftbox B.V. behoudt zich het recht voor om bestelde hoeveelheden aan te passen tot een door haar gehanteerde minimum hoeveelheid/verpakkingseenheid.
Chocolagiftbox B.V. is gerechtigd om de prijs van deze minimum hoeveelheid/ verpakkingseenheid aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen.
Evenzo kan het voorkomen, dat de werkelijk te leveren, dan wel geleverde aantallen afwijken van de bestelde hoeveelheden. Chocolagiftbox B.V. hanteert hierbij een tolerantie van 10% meer en minder en is gerechtigd de werkelijk geleverde aantallen bij koper/opdrachtgever in rekening te brengen. Chocolagiftbox B.V. behoeft deze afwijkingen niet vooraf aan koper/opdrachtgever te melden. Daarentegen dient koper/opdrachtgever geconstateerde afwijkingen binnen 24 uur na ontvangst aantoonbaar schriftelijk, bijvoorbeeld per email, aan Chocolagiftbox B.V. te melden.
Dit in afwijking van het gestelde bij art. 9 “recht van reclame”.
Koper/opdrachtgever vrijwaart Chocolagiftbox B.V. tegen claims van hem of aan hem te relateren derden in het geval dat Chocolagiftbox B.V. een gelimiteerd op voorraad zijnde en te bedrukken of anderszins aan te passen verpakkingsproduct niet kan leveren, omwille van fouten die ontstaan in de bewerking en verwerking van het betreffende product, bijvoorbeeld door bedrukking. Chocolagiftbox B.V. is gerechtigd om kleine wijzigingen in productie, aantal, uitvoering, bedrukking en maatvoering zonder kennisgeving vooraf door te voeren, zonder dat deze vatbaar zijn voor het recht op reclame als bedoeld in art. 9 van deze voorwaarden..

ARTIKEL 3.2 OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Chocolagiftbox B.V. deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Chocolagiftbox B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Chocolagiftbox B.V. dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien Chocolagiftbox B.V. wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst schade-plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro).

c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens Chocolagiftbox B.V. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Chocolagiftbox B.V. niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Chocolagiftbox B.V., zal Chocolagiftbox B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Chocolagiftbox B.V. of een andere door Chocolagiftbox B.V. te bepalen plaats.

e. Wanneer door Chocolagiftbox B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende
drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Chocolagiftbox B.V..

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Chocolagiftbox B.V. gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Chocolagiftbox B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Chocolagiftbox B.V..

b. Het transport van de bij Chocolagiftbox B.V. bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Alle bij Chocolagiftbox B.V. bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd, dat wil zeggen tot naast het vervoermiddel van de vervoerder. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Chocolagiftbox B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtui-gen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Chocolagiftbox B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Chocolagiftbox B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Chocolagiftbox B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Chocolagiftbox B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. Chocolagiftbox B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Chocolagiftbox B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Chocolagiftbox B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuur-datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Chocolagiftbox B.V. of op een door Chocolagiftbox B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Chocolagiftbox B.V. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de produkten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Chocolagiftbox B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Chocolagiftbox B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Chocolagiftbox B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos-stelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Chocolagiftbox B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Chocolagiftbox B.V..

d. Chocolagiftbox B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Chocolagiftbox B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Chocolagiftbox B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Chocolagiftbox B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Chocolagiftbox B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Chocolagiftbox B.V. toekomende rechten.
Chocolagiftbox B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Chocolagiftbox B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Chocolagiftbox B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Chocolagiftbox B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Chocolagiftbox B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Chocolagiftbox B.V., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. Chocolagiftbox B.V. heeft het recht een order van koper/opdrachtgever te annuleren en een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding indien door welke omstandigheid dan ook het niet meer mogelijk blijkt te zijn om de producten tegen de eerder overeengekomen prijs te kunnen leveren, dan wel binnen de eerder overeengekomen levertermijn te kunnen leveren. De hier bedoelde annulering en/of ontbinding is ter beoordeling van Chocolagiftbox B.V..

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Chocolagiftbox B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsge-vonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechts-wege in verzuim te zijn en heeft Chocolagiftbox B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1½ % per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Chocolagiftbox B.V. verder toeko-mende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Chocolagiftbox B.V. geen volledige betaling van de door Chocolagiftbox B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Chocolagiftbox B.V..

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Chocolagiftbox B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Chocolagiftbox B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Chocolagiftbox B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Chocolagiftbox B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdracht-gever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Chocolagiftbox B.V. heeft voldaan.

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Chocolagiftbox B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Chocolagiftbox B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Chocolagiftbox B.V., zoals: ernstige storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten Neder-land), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Chocolagiftbox B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Chocolagiftbox B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Chocolagiftbox B.V.. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Chocolagiftbox B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde produkten, geleverde diensten etc. wenst Chocolagiftbox B.V. de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële bescher-mingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Chocolagiftbox B.V. is ten strengste verboden, tenzij Chocolagiftbox B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Chocolagiftbox B.V. terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Chocolagiftbox B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

a. Door Chocolagiftbox B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Chocolagiftbox B.V. schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Chocolagiftbox B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Chocolagiftbox B.V. eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Chocolagiftbox B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Chocolagiftbox B.V..

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij Chocolagiftbox B.V. of bij een door Chocolagiftbox B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Chocolagiftbox B.V. dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Chocolagiftbox B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Chocolagiftbox B.V. aan te geven doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Chocolagiftbox B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Chocolagiftbox B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal in afwijking van het hier onder sub b gemelde het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Chocolagiftbox B.V. behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement 's-Gravenhage dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Chocolagiftbox B.V..
c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, dan wel dat Chocolagiftbox B.V. deze niet toepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Chocolagiftbox B.V. samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”